Szervezetünk

Organizational Chart of the Institute of Earth Physics and Space Sience

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.2. Felügyelt költségvetései szervek: NINCS
1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
1.5. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.7. Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.2. Költségvetések, beszámolók
3.3. Költségvetések, beszámolók

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
  1. Hivatalos név (teljes név) Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
  2. Székhely 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.
  3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.
  4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 99 508 350
  5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nincs
  6. Központi elektronikus levélcím
  7. A honlap URL-je www.epss.hun-ren.hu
  8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) www.epss.hun-ren.hu
  9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve nem releváns
  10. Az ügyfélfogadás rendje nem releváns
 2. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
  1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) www.epss.hun-ren.hu/szervezet/
 3. Közzétételi egység: A szerv vezetői
  1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Igazgató:
  Wesztergom Viktor
  +36 99 508 351.
  2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Geodézia és Geofizika szervezeti egység:
  Papp Gábor, tudományos főmunkatárs
  +36 99 508 364, Űrkutatás- Űrtechnológia szervezeti egység:
  Kis Árpád, tudományos főmunkatárs
  +36 99 508 384, Földmegfigyelés:
  Szűcs Eszter, tudományos főmunkatárs
  +3699 508 388, Szeizmológia szervezeti egység:
  Győri Erzsébet, tudományos főmunkatárs
  +36 1 2482313, éra-fizika:
  Kovács István János

  Titkárság-Üzemeltetés szervezeti egység:
  Brányi Gyöngyi, igazgatói asszisztens
  +36 99 508 351,

1.2. Felügyelt költségvetései szervek: NINCS

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése nincs

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése nincs

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Jogelőd által alapított lapok:

 1. Acta Geodaetica et Geophysica
 2. Geomatikai Közlemények (link)

Egyéb periodikák:

Geophysical Observatory Reports

Hungarian National Seismological Bulletin

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége www.geomatika.ggki.hu/kozlemenyek/

www.epss.hun-ren.hu/acta-geod-geoph/

Geophysical Observatory Reports www.seismology.hu/index.php/en/seismicity/earthquake-bulletins

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve 1. Wesztergom Viktor

2. Papp Gábor

1.6. * Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. * Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Magyar Kutatási Hálózat Titkársága,

HUN-REN Titkárság

székhely: 1052 Budapest, Piarista u. 4.

tel: 06-1-551 5045

www.hun-ren.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nem releváns

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok *

 1. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

  Alapító Okirat

  HIPERLINK

  Szervezeti és Működési Szabályzat

  folyamatban

  Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

  folyamatban

  2. * Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven www.epss.hun-ren.hu
 2. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
  A) Adat megnevezése nem releváns
 3. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
  A) Adat megnevezése nem releváns
 4. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
  A) Adat megnevezése nem releváns
 5. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei www.epss.hun-ren.hu
  2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Földfizika és űrtudomány
  3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja elektronikus
  4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye ingyenes
 6. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
  A) Adat megnevezése nem releváns
 7. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
  A) Adat megnevezése nem releváns
 8. Közzétételi egység: Pályázatok
  A) Adat megnevezése nem releváns
 9. Közzétételi egység: Hirdetmények
  1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Aktuális álláshirdetések

  Közbeszerzési hirdetmények

 10. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
  A) Adat megnevezése
  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje
  2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Titkárság-Üzemeltetés

  3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

  www.epss.hun-ren.hu/szervezet/
  4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve www.epss.hun-ren.hu/szervezet/
  5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai www.epss.hun-ren.hu/szervezet/
  6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
  7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns
 11. Közzétételi egység: Közzétételi listák
  A) Adat megnevezése nem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
  1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása nincs
 2. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
  1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai nincs
 3. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
  1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. nincs
 4. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Szakmai beszámoló
 5. Közzétételi egység: Működési statisztika

  1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

  KSH adatszolgáltatás

  Tudományos publikációk: www.mtmt.hu (MTAtv.)

3.2. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: Éves költségvetések
  1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései www.epss.hun-ren.hu/szervezet/uvegzseb/
 2. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
  1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói nincs
 3. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
  A) Adat megnevezése
  1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói www.epss.hun-ren.hu/szervezet/uvegzseb/

3.3. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
  1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 50 fő, 368 650 millió Ft (2021)
  2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege www.epss.hun-ren.hu/szervezet/
  3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve nincs (2021)
 2. Közzétételi egység: Támogatások
  A) Adat megnevezése nem releváns
 3. Közzétételi egység: Szerződések
  1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

  Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

  5 millió Ft feletti szerződések
 4. Közzétételi egység: Koncessziók
  A) Adat megnevezése nem releváns
 5. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
  A) Adat megnevezése nem releváns
 6. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. GINOP ZBL
 7. Közzétételi egység: Közbeszerzés
  1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok

  elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

  www.epss.hun-ren.hu/szervezet/uvegzseb/