Geomágnesség

A geomágneses munkaközösség kutatásainak elsődleges célja a földi eredetű mágneses tér megfigyelése, változásainak leírása, forrásainak modellezése.

A vizsgálatokhoz a Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium, folyamatos fejlesztés mellett, több évtized óta biztosít megbízható mérési adatokat az elektromágneses spektrum 10 nagyságrendnyi sávszélességét lefedve, nemzetközi megfigyelő hálózatok által előírt szigorú követelményeknek eleget téve (INTERMAGNET). Több műholdas misszió felszíni referencia hálózatának tagja (CHAMP, SWARM).

A geomágneses tér nagy időbeli léptékű változását a tér magnitúdóját meghatározó, földmagban zajló magnetohidrodinamikai folyamatok okozzák. A munkaközösség közelmúltban indított vizsgálatainak célja a felszíni referencia geomágneses modell inverziója révén, rögzített forrás áramtér geometria és változó áramhurok méret, ill. orientáció mellett a lehető legjobb becslést adni egy ekvivalens forrás áramtér modellre.

A felszíni geomágneses tér jóval kisebb magnitúdójú (nT-0.1 µT) és rövidebb periódusú (néhány órástól tized másodperc) változásai a Föld mágneses plazmakörnyezetének, a magnetoszférának és a Napból áramló mágneses plazma dinamikus kölcsönhatásának eredménye. A Geomágneses munkaközösség két kutatási céllal folytat pulzációkhoz kapcsolódó vizsgálatot. A pulzációk periódusa, valamint annak földrajzi (geomágneses) szélesség menti változása magnetoszférikus folyamatok közvetett megfigyelését, erővonalmenti plazmasűrűség becslését teszi lehetővé bizonyos geomágneses háborgatottság alatt. Vizsgálataink célja becslések pontosítása, valamint általánosabb körülmények melletti alkalmazhatósága.

A mágneses tér néhány tíz másodperces periódusú természetes variációjának közvetlen, gyakorlati célra történő felhasználása az elektromágneses földtani kutatásban történik a magnetotellurikus, ill. az ún. magnetovariációs kutatás révén. A Geomágneses munkaközösség a klasszikus elektromágneses módszerek alkalmazásakor felhasznált, a variációk forrásáramtereinek geometriájára vonatkozó közelítő feltevések felülvizsgálata különböző periódustartományokban. A kutatás közvetlen, gyakorlatban alkalmazható eredménye lehet a magnetotellurikus célfüggvény pontosabb meghatározása, a valóságot jobban közelítő szerkezeti modellek felállításának lehetősége.

A munkaközösség a geomágneses tér nem periódikus, heves változásai, az ún. geomágneses viharok kritikus infrastruktúrákra kifejtett hatásainak modellezését, az eseteleges kockázatok elemzését végzi. Magnetotellurikus kutatások eredményeinek felhasználásával kontinentális léptékű, indukciós modellt (EURhoM) készített.

Magmatározó leképezése EM mélyszondázással